Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Podróży WATRA TRAVEL z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 30, zwany w skrócie Watra Travel.

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@watra-travel.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Biuro Podróży WATRA TRAVEL, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 30.

3. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z przygotowaniem do zawarcia umowy lub zawarciem umowy będą przetwarzane w celach realizacji umowy dotyczącej sprzedaży usług turystycznych/imprezy turystycznej, na potrzeby archiwizacji oraz udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.

4. Państwa dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa życzenie przed zawarciem umowy.

5. Pozyskaliśmy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

- dane teleadresowe,

- preferencje,

- w przypadku zawarcie umowy dodatkowo: imiona, nazwiska i daty urodzenia osób wyjeżdżających.

6. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

- kontrahentom i partnerom Operatora biorącym udział w realizacji zawartej przez Państwo Umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej, w tym hotelom, przewoźnikom, towarzystwom ubezpieczeniowym, pilotom, rezydentom,

- poczcie i firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,

- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, o ile udział w imprezie turystycznej nie jest realizowany przez lub w państwie trzecim. Przez państwo trzecie rozumie się wszystkie kraje poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, innymi krajami będącymi sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarią.

8. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarza - ne, od przepisów prawa, które obligują Organizatora do przetwarzania danych przez określony czas.

W przypadku:

- podpisania umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej lub dokonania jakiejkolwiek płatności jest to 5 lat od końca okresu podatkowego,

- udzielonej zgody do czasu jej wycofania lub w zależności od okresu na jaki została udzielona.

9. Mają Państwo prawo do:

- żądania dostępu do Państwa danych osobowych,

- sprostowania danych,

- żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

- usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

- przeniesienia Państwa danych osobowych,

- tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.

10. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

11. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Organizatora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Podanie danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

13. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Biuro Podróży WATRA TRAVEL, 20-016, ul. Narutowicza 30 tel. +48 81 743 76 56, +48 22 389 76 56, tel. kom. +48 726 06 56 66 fax. +48 81 743 77 75,

design & engine: adm-media.pl